REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BONDIABEAUTY.PL
Z DNIA 01.11.2023

 

Sklep Internetowy bondiabeauty.pl  działający pod adresem https://www.bondiabeauty.pl jest serwisem prowadzonym przez:

ColbyCo Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5252837065 oraz REGON 387103266, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 

NAWIGACJA

 1. 1. Postanowienia wstępne
 2. 2. Ogólne warunki Umowne
 3. 3. Warunki korzystania i Rejestracja
 4. 4. Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych
 5. 5. Zamówienia
 6. 6. Sprzedaż
 7. 7. Uszkodzenie przesyłki przez kuriera
 8. 8. Płatności
 9. 9. Zasady dodawania opinii w Sklepie
 10. 10. Reklamacje i gwarancje
 11. 11. Odstąpienie od Umowy
 12. 12. Postanowienia uzupełniające
 13. 13. Postanowienia końcowe
 14. Załączniki do pobrania

 

§ 1
Postanowienia wstępne

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 

 1. REGULAMIN to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej bondiabeauty.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny bondiabeauty.pl na rzecz Klientów.
 2. KLIENT to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. KONSUMENT to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. SPRZEDAWCA to ColbyCo Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5252837065 oraz REGON 387103266, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 5. SKLEP to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.bondiabeauty.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. KOSZYK to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 8. SPRZEDAŻ to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz Danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. UMOWA to Umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
 10. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. ColbyCo Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, tel.: 501-216-227, adres e-mail: kontakt@bondiabeauty.pl.
 11. DANE KONTAKTOWE KLIENTA to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. KONTO KLIENTA to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 13. REJESTRACJA to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 14. PRODUKT to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 15. DOSTARCZENIE to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 16. PRZEWOŹNIK to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 17. ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNOŚCI to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
 18. DNI ROBOCZE to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. EPARAGON to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.

 

§ 2
Ogólne warunki Umowy

 

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Sklepu, w brzmieniu: www. bondiabeauty.pl.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

§ 3
Warunki korzystania i rejestracja

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Posiadanie Konta nie jest warunkiem robienia zakupów w Sklepie, ale ułatwia składanie wielokrotnych zamówień i śledzenie przesyłek.
 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,
  2. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta, iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy, może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 10. Można w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto w Sklepie. Wystarczy powiadomić o tym w dowolnej formie Sprzedawcę.

 

§ 4
Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie formularza zamówień,
  3. wprowadzenie opinii o Produkcie,
  4. prowadzenie Konta Klienta,
  5. Newsletter,
  6. polecenie Produktu,
  7. dodanie Produktu do listy życzeń.
 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy
 3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.
 5. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 7. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.
 8. Umowa o dodanie Produktu do listy życzeń zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji dodania Produktu do listy życzeń i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Dla zawarcia Umowy wymaga się zalogowania w Koncie Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie opcji tzw. dodania Produktu do listy życzeń, tj. czasowego zapisania Produktu w pamięci Konta Klienta.
 9. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

 

§ 5
Zamówienia

 

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:
  1. „Zarejestruj się teraz”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  2. „Kup bez rejestracji”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  3. „Zaloguj się teraz”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje lub może podać:
  1. informacje rozliczeniowe,
  2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
  3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
  4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,
  5. posiadany kod rabatowy.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
 9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
 10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 

§ 6
Sprzedaż

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
 4. W każdym przypadku poinformowania o obniżeniu ceny Produktu, Sprzedawca podaje obok nowej ceny także informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 5. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 7. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego.
 8. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 9. Wydanie Produktów odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do punktu odbioru, za pośrednictwem Przewoźnika, do punktu podanego przez Klienta.
 10. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 11. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 13. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

§ 7
Uszkodzenie przesyłki przez kuriera

 

 1. W chwili Dostarczenia przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzenia jej zewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu 7 dni od jej otrzymania jej wewnętrznego stanu pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 2. W przypadku stwierdzenia jawnego, zewnętrznego uszkodzenia lub braków w przesyłce Sprzedawca prosi o jej nieodbieranie. Klient ma wówczas obowiązek żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany Produkt należy zwrócić Kurierowi, zwrot jest bezpłatny. O zaistniałej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.
 3. W przypadku stwierdzenia po odbiorze w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, Klient ma obowiązek powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki.
 4. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej.

 

§ 8
Płatności

 

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
 5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.
 6. Paragon (eparagon) lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta.
 7. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
 8. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

§ 9
Zasady dodawania opinii w Sklepie

 

 1. Opinia jest recenzją Klienta, przesłaną Sprzedawcy w celu jej publikacji na stronie Sklepu, dotyczącej zakupionego przez niego Produktu, zawierającą jego subiektywną ocenę tego Produktu.
 2. Opinię mogą przesyłać wyłącznie Klienci, którzy zakupili i otrzymali Produktu ze Sklepu.
 3. Opinie Klientów o Produktach, zamieszczone w Sklepie, są autorstwa tylko tych Klientów, którzy kupili Produkty. Sprzedawca nie zamieszcza i nie zleca innym zamieszczania opinii nieprawdziwych ani też nie zniekształca opinii Klientów w celu promowania Produktów.
 4. Przesyłając Sprzedawcy Opinię Klient powinien podać swój: adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Sklep) oraz pseudonim. Dane te mogą zostać przez Sprzedawcę wykorzystane w celu weryfikacji autorstwa Opinii.
 5. Klient zobowiązany jest do sporządzania Opinii w sposób zgodny z tymi zasadami. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje Opinie. Zakazane jest przesyłanie treści bezprawnych.
 6. Nadesłana Opinia może zostać zweryfikowana pod względem zgodności z zasadami Dodawania Opinii. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o publikacji lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.
 7. Treści Opinii mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Opinie będą przez Sprzedawcę odrzucane lub usuwane w szczególności gdy:
  1. naruszają przepisy prawa powszechnego,
  2. wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub zawierają treści pornograficzne, wulgarne, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  3. zawierają treści o charakterze komercyjnym lub linki do stron internetowych innych podmiotów,
  4. zawierają dane osobowe lub w inny sposób naruszają prawa podmiotów trzecich,
  5. nie dotyczą opiniowanego Produktu,
  6. w całości pisane są dużymi literami.

 

§ 10
Reklamacje i gwarancje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do tego, że Klient otrzymuje od niego Produkt zgodny z Umową.
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. Produkt musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj się go używa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,
  3. Produkt musi występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie,
  4. Produkt musi być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać.
 3. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania Produktu Klient stwierdzi, że otrzymany Produkt nie jest zgodny z Umową, może złożyć Sprzedawcy reklamację.
 4. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy albo przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Klienta - imię, nazwisko, adres, telefon, mail,
  2. dane Produktu,
  3. dowód jego zakupu,
  4. okoliczności powstania wady,
  5. opis wady oraz jej zdjęcie/a,
  6. preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana Produktu na nowy/obniżenie ceny Produktu/zwrot pieniędzy.
 6. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dołączyć dowolnego dowód zakupu Produktu w Sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu itp.).
 7. W przypadku braku danych w treści reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia.
 8. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na prośbę Sprzedawcy, Klient musi odesłać na adres Firmy („Dane kontaktowe”) reklamowany Produkt wraz z reklamacją, chyba że będzie się to wiązało z nadmiernymi trudnościami.
 9. Sprzedawca odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, w taki sam sposób, w jaki została złożona.
 10. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawach konsumenta. Odpowiedź Sprzedawcy zawiera uzasadnienie.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego Dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności tego Produktu był w ofercie lub Umowie przedłużony. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się w tym terminie, istniał w chwili jego Dostarczenia, chyba że Sprzedawca udowodni inaczej albo że domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.
 12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Klient może żądać jego wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jednakże Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żądał zwrotu kosztów, lub może dokonać zwrotu kosztów, gdy Klient żądał wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub wymagałoby od Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów.
 13. Sprzedawca dokonujemy wymiany w rozsądnym czasie i ponosi jej koszt.
 14. Klient powinien udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający wymianie.
 15. Klient nie może odstąpić do Umowy, jeśli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się jednak, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 16. W razie reklamacji Klient powinien niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy Produkt, na koszt Sprzedawcy. Wówczas Sprzedawca zwróci Klientowi pieniądze za ten Produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Zwrot odbędzie się w ten sam sposób, w jaki Klient zapłacił za Produkt, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 17. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca odeśle reklamowany Produkt.
 18. Wobec Użytkowników, którzy nie korzystają z ochrony właściwej konsumentom odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu.

 

§ 11
Odstąpienie od Umowy

 

 1. Z uprawień przewidzianych w tym paragrafie mogą skorzystać tylko Konsumenci oraz inne uprawnione podmioty, do których stosuje się przepisy o ochronie konsumentów na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego Produktu bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Może skorzystać z tego prawa przed otrzymaniem Produktu.
 3. Klient może przetestować otrzymany Produkt w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym.
 4. Produkt, z którego Klient chce zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym oraz nieuszkodzonym.
 5. W celu odstąpienia od Umowy Klient powinien złożyć Sprzedawcy w terminie oświadczenie o odstąpieniu, wskazując Produkt, z którego chcesz zrezygnować. Dla ułatwienia może skorzystać w tym celu z Formularza Odstąpienia.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może przekazać w dowolny sposób (zobacz: „Dane kontaktowe” – na górze strony). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie od oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy należy niezwłoczne odesłać Produkt wraz z opakowaniem, dokumentacją oraz z dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu.
 8. Wysyłając przesyłkę należy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie.
 9. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta Klient ponosi koszty zwrotu Produktu, z którego zrezygnował.
 10. Sprzedawca zwrócimy Klientowi wpłaconą cenę Produktu wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać zwrot do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że zwrócony Produkt znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta, dokona potrącenia należnego odszkodowania z przysługującego Klientowi zwrotu ceny Produktu wraz z kosztami jego dostawy. Na żądanie Sprzedawca przedstawi dowody stwierdzonych uszkodzeń Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 12
Postanowienia uzupełniające

 

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W kontaktach z Klientem Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz telefon. Sprzedawca nie stosuje innych środków komunikacji online.
 9. Umowy zawierane są z Klientami w języku polskim.
 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klientów na informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem albo co do którego nie stosuje się przepisów o konsumentach, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca nie ustala indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 13. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 14. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 15. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 16. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego, zmiany polityki Sklepu lub zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. O zmianie będzie Klientów informował z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość. Regulamin w poprzednich wersjach udostępniamy poniżej w formacie PDF (link).
 17. Regulamin obowiązuje od listopada 2023 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

Formularz odstąpienia od Umowy

Formularz reklamacyjny

Informacje o prawie odstąpienia

Polityka prywatności i plików cookies